fb pixel no scripts
×

תוכן זה מוצג לתלמידי הקורס בלבד.

עבור לרכישת הקורס

המכללה למנהל סטטיסטיקה 2 (110216)

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

הנחיות לשימוש בקבצים
(1) לאחר לחיצה על שם הקובץ, יש להמתין לסיום ההורדה
(2) יש להפעיל את הקובץ אשר נשמר בתיקיית הורדות במחשב

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: מבוא נורמלית | התפלגות נורמלית שיעור 1 | התפלגות נורמלית שיעור 2 | מה זה סטטיסטיקל ? | התפלגות נורמלית שיעור 3 | התפלגות נורמלית שיעור 4 | סיכום נורמלית | נורמלית קשה | התפלגות דגימה ומשפט הגבול המרכזי | נורמלית בפרופורציה | השערות תוחלת | מה זה אלפא מינימלית | ביתא מהי וכיצד לחשב אותה? | מציאת ממוצע וסטית תקן מדגם | השערות לתוחלת כאשר סטיית התקן לא ידועה | פלט תוחלת אחת | השערות להפרש תוחלות במדגמים מזווגים/תלויים | פלט מזווגים | השערות להפרש תוחלות במדגמים בלתי תלויים | מבחן טי לבלתי תלויים טריקי | הפרש שוניות | פלט בלתי תלוים | השערות לפרופורציה אחת | שמעון ולוי-שאלה של פרופורציה | חי בריבוע לאי תלות | פלט חי בריבוע | מקדם מתאם פירסון | קו ניבוי | עוצמה וכיוון של הקשר הלינארי | חישוב מתאם פירסון בדרך של קו הריבועים הפחותים | אחוז שונות מוסברת | ssreg ssres | מציאת קו רגרסיה ברגרסיה פשוטה | פירסון אחרון חביב | השערות פירסון | השערות על שיפוע קו רגרסיה פשוטה | רגרסיה ניתוח אנובה | רגרסיה מקדמים | רגרסיה שאלה קשה

שיעורים נוספים