fb pixel no scripts
×

תוכן זה מוצג לתלמידי הקורס בלבד.

עבור לרכישת הקורס

טעימה מהקורס המקוון של 10686 רגרסיה וניתוח שונות

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: מה זה סטטיסטיקל ? | חישוב מתאם פירסון בדרך של קו הריבועים הפחותים | השערות על שיפוע קו רגרסיה פשוטה | היכרות עם רגרסיה מרובה | מתאם חלקי | יתרונות המעבר מניתוח שונות חד לדו גורמי