fb pixel no scripts
×

סטטיסטיקה מתקדמת לתלמידי תואר II בהפרעות בתקשורת

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: מה זה סטטיסטיקל ? | תאורית משתנה בדיד דוגמה נוספת | התפלגות דגימה ומשפט הגבול המרכזי | השערות תוחלת | spss פלט להפרש תוחלות במדגמים מזווגים(תלוים)

שיעורים נוספים