fb pixel no scripts
×

עמק יזרעאל-מבוא לסטטיסטיקה 41042 כלכלה וניהול

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: מה זה סטטיסטיקל ? | תאורית משתנה בדיד דוגמה נוספת | מבוא נורמלית | התפלגות דגימה ומשפט הגבול המרכזי | השערות תוחלת | חי בריבוע לאי תלות

שיעורים נוספים