fb pixel no scripts
×

תוכן זה מוצג לתלמידי הקורס בלבד.

עבור לרכישת הקורס

קורס ניתוחי פלטי spss למי שלא קנה סטטיסטיקה ב

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: הפקת פלט להפרש תוחלות במדגמים מזווגים(תלוים) | דוגמה מבחינות של פלט בלתי תלוים

שיעורים נוספים