fb pixel no scripts
×

תוכן זה מוצג לתלמידי הקורס בלבד.

עבור לרכישת הקורס

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: מה זה סטטיסטיקל ? | מערך המחקר | תירגול קשרים בין משתנים | דגימה | סיכום תקפים ומהימנות | תירגול טעויות העדר מדידה | ארטיפקט וקונפאונדינג