fb pixel no scripts
×

תוכן זה מוצג לתלמידי הקורס בלבד.

עבור לרכישת הקורס

10285 שיטות מחקר במדעי החברה

מסמכים להורדה לקורס זה

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: מבוא לשיטות מחקר | תירגול קשרים בין משתנים | דגימה | סיכום תקפים ומהימנות | תירגול טעויות העדר מדידה | תירגול סולמות ואינדקסים חלק א

שיעורים נוספים