fb pixel no scripts
×

תוכן זה מוצג לתלמידי הקורס בלבד.

עבור לרכישת הקורס

10686 רגרסיה וניתוח שונות-התנסות במחקר

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: חישוב מתאם פירסון בדרך של קו הריבועים הפחותים | היכרות עם רגרסיה מרובה | חישוב אחוז השונות המוסברת | מתאם חלקי | המשך מושגים חד גורמי | יתרונות המעבר מניתוח שונות חד לדו גורמי

שיעורים נוספים